Статут


Статут клубу
Бориспільського НВК "Гімназія "Перспектива"

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Клуб є добровільною організацією при Бориспільському НВК "Гімназія "Перспектива", яка обєднує учнів, що мають інтерес до економічних знань,   прагнуть розвивати підприємницькі здібності, отримувати знання, уміння та навички з підприємницької діяльності.
1.2. Клуб діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, статуту Бориспільського НВК "Гімназія "Перспектива"  та Статуту клубу.
1.3. Місцезнаходження Клубу:
     08300 Київська область, м. Бориспіль, вул. К. Шлях, 87-А

II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі Клубу:
§  розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
§        обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.
2.2. Для виконання цілей клубу у встановленому порядку здійснює такі завдання:
§            формує мотивацію та життєву мету;
§            підвищує самооцінку та впевненість у собі;
§            навчає основам спілкування ;
§  організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів із     запрошенням фахівців та експертів;
§   організовує  та проводить конкурси серед учнівської молоді, яка  цікавиться змістом підприємницької діяльності;
§       сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді.
2.3. Клуб самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
2.4. Клуб  може   співпрацювати  з  міжнародними  громадськими організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.
2.5.  З метою популяризації діяльності клубу, реалізація його проектів може проводитися на засіданнях клубу та презентуватися на інших гімназійних заходах за умови дотримання вимог навчально-виховного процесу.

III.     ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність клубу базується на таких основних принципах:
§  повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
§  відповідальністю кожного члена клубу за виконання своїх обов'язків та доручень.
 3.2. Клуб може застосовувати заходи заохочення своїх членів.

IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.   Членами клубу можуть бути учні 5-11 класів Бориспільського НВК "Гімназія "Перспектива" за власним бажанням, запропонувавши власну програму діяльності, які визнають та дотримуються Статуту клубу.
4.2.   Питання про прийом до членів клубу розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3.   Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом клубу.
4.4.     Члени клубу зобовязані здійснювати свою діяльність лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу.     
4.4. Члени клубу мають право:
§      брати участь у всіх видах діяльності клубу;
§  обговорювати на загальних зборах  будь-які питання щодо діяльності клубу та вносити свої пропозиції;
§ отримувати інформацію з питань діяльності клубу та презентувати результати  своєї діяльності іншим учням гімназії ; 
§     самостійно обирати лідерів та вступати в робочі групи;
§     вільно виходити з членів клубу у встановленому порядку;
§     здійснювати інші дії, передбачені Статутом клубу.
4.5.         Член клубу зобов'язаний:
§  виконувати рішення загальних зборів  клубу;
§  брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом клубу;
§  дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;
 4.6. Член клубу може бути виключений з членів клубу. Підставою для виключення є його відсутність у  клубу (більше одного місяця) без поважних причин. Питання про виключення з членів клубу вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
V.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
5.2. Керівними органами клубу є загальні збори, керівною особою – голова клубу.
5.3. Вищим керівним органом клубу є загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів клубу.
Рішення про прийняття Статуту клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів клубу.
5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності клубу.

VI.           ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            Діяльність клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
            Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
§  Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів клубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар