Розробки занять з психології


Заняття №1.

Тема:  Здібності та професійна орієнтація.

Мета:  ознайомити учнів з поняттями „здібності” та „професійна орієнтація” та поділ їх за різними типами професій; розвивати в учнів вміння думати, порівнювати, робити висновки; виховувати самостійність та бажання ставити перед собою мету, бажання досягати її.

Обладнання: олівці, папір, бланки для відповідей, мультимедійна дошка.

Хід заняття:

І. Організаційна частина.
ІІ. Основна частина.
1.     Мотивація проведення факультативних занять на тему: „Здібності та професійна придатність”.
2.     Розповідь з елементами бесіди.
Ознайомлення з поняттям „здібності”, „задатки”, „професійна орієнтація”.
Здібності— індивідуальні особливості особистості, що забезпечу­ють успіх у діяльності й легкість оволодіння нею.
Протягом тривалого часу здібності пов'язувалися з особливостя­ми головного мозку, вираженого в будові черепа. Основна ідея поляга­ла в тому, що в корі головного мозку розташовані різні центри, кожен з яких відповідає за визначену здатність людини. Ступінь розвитку цих здібностей безпосередньо залежить від величини відповідних частин мозку. Значно розвинені центри тиснуть на кістки черепа зсередини, і на них з'являються опуклості — шишки. На основі спеціальних вимі­рювань було складено френологічну карту, де поверхня черепа розби­валася на 27 ділянок, кожна з яких відповідала окремій індивідуальній особливості. Серед них були «шишки здібностей до музики, поезії, живопису; «бугри» честолюбства, скнарості, хоробрості тощо. Приклад цього наведено на «френологічній» карті Ф.Галля.


Рис. Френологічні карти Ф. Галля
І.       1 — статева любов; 2 — сміливість, забійкуватість; 3 — шлюб, статеві інстинкти;
         4 — батьківські почуття, любов до дітей, любов до тварин; 5 — дружба, любов до сім'ї,               товариськість; 6 — домовитість, патріотизм; 7 — обережність; 8 — вірність, відданість;
          9 — агресивність; 10 — самолюбність, незалежність; 11 — домашні інстинкти
П.      1 — харчові інстинкти; 2 — статева любов; 3 — любов до життя; 4 — потяг до їжі;
          5 — самозахист, сміливість, забійкуватість; 6 — руйнівні інстинкти; 7 — потяг до
вина; 8 — рахунок, числа, оцінка; 9 — порядок, система; 10 — ретельність;
11 — дружба, товариськість; 12 — потайливість, увічливість, захисні почуття;
13 — час, модуляція; 14 —інстинкти набуття, корисливість, ощадливість,
запасливість; 15 — творчі здатності, дотепність, сміливість; 16 — час, міра;
17 — обережність, скромність, потайливість; 18 — дотепність; 19 — самооцінка,
самолюбність; 20 — вищі почуття, самооцінка, страх; 21 — ідеальні властивості
розуму, удосконалювання, витонченість; 22 — причинність; 23 — агресивність;
24 — свідомість, справедливість; 25 — надія, сьогодення, майбутнє; 26  - вищі духовні почуття, довіра, допитливість; 27 – наслідування: міміка й жести.

3. Робота з мультимедійною дошкою.
Однак численні дослідження показали, що череп зовсім не повто­рює форму кори головного мозку, тому визначення за його шишками й западинами розумових і моральних особливостей людини антинауко­во й безпідставно.
До основних визначальних природних відмінностей між здібностями можна віднести: певні властивості нервової системи, пізнавальну актив­ність і саморегуляцію, особливості будови аналізаторів. Задатки вплива­ють, але не вирішальне, на процес формування і розвитку здібностей, що формуються впродовж життя в процесі діяльності та виховання.
Задатки багатозначні, вони:
    зумовлюють різні шляхи формування здібностей;
    впливають на рівень досягнень, швидкість розвитку.
На формування здібностей впливають:
    теоретичний і практичний досвід, знання;
    фізична і розумова активність, пов'язана з досягненням конкретних цілей і  залученням до різних видів ігор, навчання, праці;
    спостережливість, гарна пам'ять, яскравість уяви.
Здібності бувають двох видів:
    загальні (такі індивідуальні властивості особистості, що забезпечу­ють відносну легкість і продуктивність в оволодінні знаннями та здійсненні різних видів діяльності);
    спеціальні (система властивостей особистості, що допомагають до­сягти високих результатів у якій-небудь сфері діяльності).
Важливим моментом розвитку людських здібностей є їх здатність
компенсуватися, причому це стосується навіть тих здібностей, для успішного розвитку яких необхідні вроджені фізіологічні задатки. О. М. Леонтьєв показав, що певного рівня розвитку музичного слуху можна домогтися й у тих людей, вухо яких з народження недуже при­стосоване для забезпечення звуковисотного слуху (такий слух тра­диційно розглядається як задаток до розвитку музичних здібностей). Якщо з допомогою спеціальних вправ навчити людину інтонувати звуки, тобто відтворювати їх частоту з допомогою свідомо контрольо­ваної роботи голосових зв'язок, то в результаті різко підвищується звуковисотна чутливість і людина виявляється в змозі розрізняти зву­ки різної висоти набагато краще, ніж робила це до вправ. Щоправда, таке розрізнення відбувається не на тональній, а на тембральній осно­ві, але результат виявляється тим самим: навчена в такий спосіб лю­дина демонструє майже такий же музичний слух, який характерний для людей, що від народження мають чутливий до висоти звуку орган слуху.
Дослідження різних видів спеціальних здібностей проводилося го­ловним чином у зв'язку з професійною орієнтацією. Для визначення схильностей (а якоюсь мірою і здібностей) Є. О. Клімов запропонував методику  (Методика «Диференційно-діагностичний опитувальник»  (ДДО) ).
4. Практична частина.
Методика «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) Є. О. Клімова (додаток 1).
Мета: відбір на різні типи професій.
Зміст методики: школяр повинен у кожній з 20 пар запропонованих видів діяльності вибрати тільки один вид і у відповідній клітинці аркуша відповідей поставити знак «+».
Інструкція. Припустімо, що після відповідного навчання ви зможе­те виконувати будь-яку роботу. Але, якби вам довелося вибирати тіль­ки з двох можливостей, чому б ви віддали перевагу? Свій вибір занесіть у вигляді плюса  до бланку відповідей.


Бланк

«Людина — природа»
«Людина —техніка»
«Людина — людина»
«Люди­на — знакова система»
«Людина — художній образ»
16
26
За
36
46
56
ба

66


76

86


96

!0а

106


Па
116
12а
126
   13а
136
14а
146
15а
156
16а

166

17а

176
18а

186

19а

196

20а

206


Текст опитувальника дивитися в додатку 1.
Опрацювання результатів
Підрахувати кількість знаків «+» у кожному з п'яти вертикальних стовпців. Кожний з п'яти стовпців відповідає певному типу професій. Школярам рекомендується вибрати той тип професій, що одержав мак­симальну кількість знаків «+».
ІІІ. Підсумок заняття.
1. Узагальнююча бесіда з учнями.
2. Робота з таблицею.
Типи професій (залежать від предметів праці)
Техніка
Мені подобається техніка, її будова, налагодження керування;
Цікаво дізнаватись, як працюють різноманітні механізми

Людина
Не можу уявити себе без спілкування;
Мені подобається дбати про інших, лікувати, навчати цікаво спостерігати, як змінюються люди

Природа
Вважаю, що будь-який предмет на землі, і сама людина належать природі. Мене цікавлять таємниці живої і неживої природи.
Знак
Почуваюсь як риба у воді серед знаків, цифр, літер. Цікаво, як кожне явище можна описати за допомогою літер та цифр; люблю рахувати.
Художній образ
Вважаю себе творчою натурою, пишаюся власними художніми, акторськими здібностями, я в захваті від створення нових образів.

Заняття №2-3.

Тема:     Типи професій .   У світі професій.
Мета: Ознайомити з основною  характеристикою професій за  методикою ДДО   Є.О.Клімова; розвивати вміння розподіляти професії в залежності від мети праці, від знарядь та засобів праці, від умов праці; виховувати в учнів цілеспрямованість та зацікавленість.

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, олівці, ручки, папір.


Хід заняття:

І. Організаційна частина.
ІІ. Основна частина.
1.     Актуалізація опорних знань учнів.
Класи професій (залежать від мети праці)
Гностичні
Суть діяльності –
Визнання, розпізнання, класифікація, перевірка, оцінювання дослідження. Ключова дія – розпізнати.
Перетворювальні
Суть діяльності – зміна форми, властивостей предметів.
Ключова дія – перетворити.

Пошукові
Суть діяльності – винайти, придумати, знайти новий варіант вирішення.
Ключова дія – придумати.

Відділи професій (залежать від знарядь та засобів праці)
Ручні
Власні руки або прості механізми й інструменти.
Машини
Машини з ручним або ножним керуванням
Автоматика
Автоматичне обладнання, комп’ютерна техніка
Функції людини
Мова, жести, міміка та пантоміміка

Групи професій (залежать від умов праці)
Побутові
Праця в звичайних побутових умовах
Відкриті
Праця на відкритому повітрі в польових умовах
Незвичайні
Праця в незвичайних екстремальних умовах
Моральні
Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я, життя, матеріальні цінності


2.     Перегляд мультимедії та обговорення назв і характеристик професій по стовпцях опитувальника Є.О.Клімова.
Назва і характеристика професій по стовпцях:
Більшість професій «людина — природа» пов'язані:
1) з лікуванням і доглядом за тваринами;
2) спостереженням і доглядом за рослинами.
Психологічні вимоги професій типу «людина — природа» до люди­ни: розвинена уява, наочно-образне мислення, гарна зорова пам'ять, спостережливість, здатність передбачати й оцінювати мінливі природ­ні фактори; оскільки результати діяльності виявляються через досить тривалий час, фахівець повинен мати терпіння, наполегливість, бути готовим працювати поза колективами, іноді у важких погодних умовах, у бруді тощо.
Більшість професій «людина — техніка» пов'язані:
1) зі створенням, монтажем, складанням технічних пристроїв (фахівці
проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють
процеси їх виготовлення; з окремих вузлів, деталей збирають маши­ни, механізми, прилади, регулюють і налагоджують їх);
2)з експлуатацією технічних пристроїв (фахівці працюють на верста­тах, керують транспортом, автоматичними системами);
3)з ремонтом технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають
несправності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують,
регулюють, налагоджують їх).
Психологічні вимоги професій «людина — техніка» до людини: гар­на координація рухів; точне зорове, слухове, вібраційне і кінестетичне сприйняття; розвинені технічні та творчі мислення й уява; уміння пере­ключати і концентрувати увагу; спостережливість.
«Людина — людина». Більшість професій цього типу пов'язані:
1) з вихованням, навчанням людей (вихователь, учитель, спортивний
тренер);
2) з медичним обслуговуванням (лікар, фельдшер, медсестра, нянька);
3) з побутовим обслуговуванням (продавець, перукар, офіціант, вахтер);
4) з інформаційним обслуговуванням (бібліотекар, екскурсовод, лек­тор);
5) із захистом суспільства і держави (юрист, міліціонер, інспектор, військовослужбовець).
Багато посад: директор, бригадир, начальник цеху — пов'язані з ро­ботою з людьми, тому до всіх керівників висуваються ті самі вимоги, що й до фахівців професій типу «людина — людина».
Психологічні вимоги професій цього типу до людини: прагнення до . спілкування; уміння легко вступати в контакт із незнайомими людьми; стійке гарне самопочуття під час роботи з людьми; доброзичливість, чуйність; витримка; уміння стримувати емоції; здатність аналізувати поводження оточуючих і своє власне, розуміти наміри та настрій інших людей, здатність розумітися на взаєминах людей уміння влагоджувати суперечності між ними, організовувати їх взаємодію; здатність подумки ставити себе на місце іншої людини, уміння слухати, враховувати думку іншої людини; здатність володіти мовою, мімікою, жестами; мати роз­винену мову, здатність знаходити спільну мову з різними людьми; умін­ня переконувати людей; акуратність, пунктуальність, зібраність; знання психології людей.
Більшість професій типу «людина— знакова система» пов'язані з опрацюванням інформації і розрізняються відповідно до особливос­тей предмета праці. Це можуть бути:
1) тексти рідною або іноземною мовами (редактор, коректор, друкарка, діловод, телеграфіст, складач);
2)цифри, формули, таблиці (програміст, оператор ЕОМ, економіст,
бухгалтер, статистик);
3)креслення, схеми, карти (конструктор, інженер-технолог, кресляр,
копіювальник, штурман, геодезист);
4)звукові сигнали (радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор).
Психологічні вимоги професій «людина— знакова система» до
людини: гарна оперативна і механічна пам'ять; здатність до тривалої концентрації уваги на абстрактному (знаковому) матеріалі; гарний розподіл і переключення уваги; точність сприйняття, уміння бачити те, що стоїть за умовними знаками; посидючість, терпіння; логічне
мислення.
«Людина —  художній  образ».   Більшість професій  цього типу
пов'язані:
1)  зі створенням, проектуванням художніх творів (письменник, художник, композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст,
хореограф);
2)з відтворенням, виготовленням різних виробів за зразком (ювелір,
реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-червонодеревець);
3) з розмноженням художніх творів у масовому виробництві (майстер з розпису порцеляни, шліфувальник по каменю і кришталю, маляр, друкар).
Психологічні вимоги професій цього типу до людини: художні зді­бності; розвинене зорове сприйняття; спостережливість, зорова пам'ять; наочно-образне мислення; творча уява; знання психологічних законів емоційного впливу на людей.
Слід зазначити, що для того щоб школяр зміг розв'язати проблему вибору професії, йому необхідно допомогти визначити свої психічні особливості, а саме:
1) психічні прояви властивостей нервової системи; 2} схильності, інтереси, пов'язані з вибором професії;
3) риси характеру, що виявляються в діяльності, до інших людей, само­го себе тощо;
4) типові для особистості емоційні стани, а також рівень розвитку во­льових якостей;
5) сформованість інтелектуальних здібностей;
6) комунікативні якості особистості, що виявляються в процесі спіл­кування і взаємодії з людьми.
Якщо вимоги, які висуваються до людини певної професії, збіга­ються з її особистими якостями та можливостями, то говорять про про­фесійну придатність.
ІІІ. Заключна частина.
1.     Підведення підсумків заняття.
-         Що найбільше сподобалося на занятті?
-         Що було незрозумілим?


1 коментар:

  1. "Коли мене познайомили з паном Лі Беном (Кредитним директором), я виходив на ринок як перший покупець житла. Мої потреби були дещо іншими, і у мене було багато запитань, перш ніж він надіслав мені мій лист попереднього затвердження , він покликав поговорити зі мною про те, що це означає і що може змінитися. Він зробив мене доступним майже будь-якої години за допомогою електронної пошти та текстових повідомлень, був дуже чуйним та обізнаним. Він також дуже прямий, я пояснив йому, якими були мої очікування щодо часу закриття та інших деталей. Він сказав, що виправдає ці очікування, але перевершив їх. Я так швидко закрив ріелтора, і продавець, звичайно, був у захваті від цього. Але як покупець я оцінив, що я пройшов цей процес коротко, але ретельно. Від попереднього затвердження до закриття - подорож була такою безшовною, і я вважаю себе щасливчиком, бо чув історії жахів про Інтернет. Я рекомендую контактну електронну адресу офіцера з питань кредитування Бен Лі: 247officedept@gmail.com & Whatsapp Номер: + 1-989-394-3740 кожному, хто шукає позику на будь-якому ринку. Все оброблялося в електронному вигляді доцільно та надійно.

    ВідповістиВидалити